Vikram Samvat 2071 - Muhurat para Diwali, Ano Novo e festivais relacionados

GaneshaSpeaks.com
Dhanteras Muhurat: Terça-feira, 21-10-2014
9h40 às 13h40,
15:20 às 16:40,
19h50 às 21h15,
23:00 à 01:10.

Kali Chaudash: Quarta-feira, 22-10-2014

Diwali Muhurat: Quinta-feira, 23-10-2014
6h50 às 8h,
11h00 às 15h15,
16h50 às 21h15,
21h15 às 12h15.

Ano Novo / Melhor Varas Muhurat: Sexta-feira, 24-10-2014
6h41 às 10h55,
12h30 são 13h40.

Bhai Bij / Bhai Dooj: Sábado, 25-10-2014

Labh Pancham Muhurat: Terça-feira, 28-10-2014
11h às 12h39,
12h39 são 13h40.


Graça de Ganesha,
Dharmesh Joshi
Equipe GaneshaSpeaks